Όροι Χρήσης

·               Ο ιστότοπος  www.galerielefakis.comανήκει στην αποκλειστική κυριότητα του νομικού προσώπου με την επωνυμία Γκαλερί Λεφάκης,που εδρεύει στην Κηφισιά στην οδό Τατοίου 73 όπως αυτό σήμερα υφίσταται κι εκπροσωπείται , και όπως στο μέλλον τυχόν μετατραπεί,που λειτουργεί με το διακριτικό τίτλο " Galerie Lefakis"

·               2.Αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης στον παραπάνω ιστότοπο έχει η Galerie Lefakis, και απαγορεύεται από οποιοδήποτε τυχόν μελλοντικό αγοραστή ή τρίτο η αναδημοσίευση των έργων που προσφέρονται, η αναπαραγωγή και προώθηση σε τρίτους του περιεχομένου του ιστότοπου, ολόκληρου ή μέρους αυτού, καθώς και η χρήση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της και των εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων των έργων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο. Σκοπός του ιστότοπου είναι η πώληση πινάκων ζωγραφικής και ειδών τέχνης , που ανήκουν στην κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση της «Galerie Lefakis’

·               3. .Η επίσκεψη του ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο, είναι μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση, ΄και θα πρέπει να είναι στα πλαίσια του νόμου και των χρηστών ηθών, και να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης με πράξεις ή αναδημοσιεύσεις που θίγουν την επιχείρηση και τα έργα της , κάθε δε πληροφορία που δίδεται προσωπικά, είναι εμπιστευτική 

·               4.Απαγορεύεται κατά την επίσκεψη, η χρησιμοποίηση κωδικών ή λογισμικού που θα εμποδίζουν την λειτουργία του ιστότοπου από οποιονδήποτε τρίτο και μελλοντικό αγοραστή.

·               5.Η Galerie Lefakis διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει και να αλλάζει το περιεχόμενο και τους όρους του ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, και οι χρήστες έχουν την ευθύνη να πληροφορούνται κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο για τυχόν αλλαγές .

·               6.Οι όροι ηλεκτρονικών αγοραπωλησιών των πινάκων και των έργων τέχνης που προβάλλονται στον ιστότοπο διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και ο κάθε χρήστης και αγοραστής θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση των όρων και συμφωνεί με αυτούς .

·               7. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παραγγείλει το έργο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο και να καταβάλει το τίμημα που αναγράφεται στον ιστότοπο.

·               8. Η τιμή κατακύρωσης του έργου δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α 24%

                 9. Στην τιμή κατακύρωσης δεν υπάρχει προμήθεια της Galerie Lefakis επί του τελικού ποσού

·               9.Η Galerie lefakis δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αναρτήσεις τρίτων στην ιστοσελίδα της που έγιναν χωρίς την έγγραφη έγκρισή της , ούτε για δυσλειτουργία του συστήματος που οφείλεται στο διαδίκτυο.

·               10.Κάθε χρήστης και αγοραστής θεωρείται ότι διάβασε τους παραπάνω όρους και τους εγκρίνει .Αρμόδια δε για κάθε τυχόν διαφορά θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

Προσφορές 

Σε περίπτωση που η Galerie Lefakisέχει δεχθεί δύο ίσες προσφορές για το ίδιο έργο, οι οποίες συμβαίνει να είναι και οι υψηλότερες, τότε το έργο κατακυρώνεται σε αυτόν που υπέβαλε προσφορά πρώτος χρονικά.

 

Πληρωμή

α) Με την κατακύρωση του έργου στον Αγοραστή, αυτός υποχρεούται όπως:
α1)Παράσχει τα πλήρη στοιχεία του και κατά την κρίση της Galerie Lefakis να προσκομίσει συστάσεις από Τράπεζες ή παράσχει εγγυήσεις αναφορικά με την καταβολή της τελικής τιμής πώλησης.
α2) Καταβάλει την τελική τιμή πώλησης εντός είκοσι (20) ημερών από την κατακύρωση του έργου.
β) Η μεταβίβαση της κυριότητας του έ
ργου στον Αγοραστή τελεί υπό την αίρεση της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης της τελικής τιμής πωλήσεως