SOTIRIS SOROGAS - COMPOSITION (1936 - )
SOTIRIS SOROGAS - COMPOSITION (1936 - )

COMPOSITION
SERIGRAPHIE
80Χ110 CM.
SIGNE ET NUMEROTE A DROITE (4/60)